Hembygdsföreningens yttrande om Envix på fastigheten Röbäck 5:31

Publicerad lördag 3 feb, 14:44

Samrådsyttrande till företaget Envix Nord AB:s tillståndsansökan

Företaget Envix Nord AB söker hos Länsstyrelsen fortsatt tillstånd för hantering av bl.a. sulfidsmittad jord på fastigheten Röbäck 5:31 i Röbäck.

Envix Nord AB fick tillstånd för denna verksamhet 2019, och då med syfte att hantera sulfidsmittad jord från bygget av västra länken. Tillståndet var på tidsbegränsat till 17 oktober 2024. Under denna period innehöll tillståndet för behandling av 100 000 ton sulfidjord/år, samt återvinning av behandlad jord i anläggningsändamål inom ovan angivna fastighet som för sulfat och klorid överskrider gränsvärden för mindre än ringa risk i Naturvårdsverkets handbok 2010:1.

Nuvarande tillståndsansökan avser mottagning, behandling och återvinning av maximalt 125 000 ton icke farligt avfall samt farligt avfall per år. Det innebär maximalt 6 944 tur och returtransporter med fordon som har lastvikt på ca 36 ton under 260 dagar per år.

Företaget Envix Nord AB ansöker om fortsatt tillstånd för att i huvudsak hantera sulfidsmittad jord från bygget av Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå. Vägavståndet från Röbäck till Skellefteå är 140 km. Det innebär att transporterna av sulfidsmittad jord kommer att transporteras med 26 st. lastbilsekipage med en lastvikt på ca 36 ton (en totalvikt på ca
70 ton) per dag under 260 dagar per år på en medeltransportsträcka av 70 km enkel väg.

När sulfidsmittad jord grävs upp hände det att sulfidmineralen i den potentiellt sura sulfatjorden exponeras för luft, oxiderar och bildar sulfat. Markens pH sjunker då kraftigt. Jordarna som bildas brukar kallas för aktiv sur sulfatjord. Vid kraftiga vattenflöden kan ett flertal, för miljön skadliga, metaller mobiliseras från de aktiva sura sulfatjordarna. Miljön i de omgivande vattnen kan påverkas negativt. De får periodvis lågt pH och höga koncentrationer av vissa metaller.

Företaget Envix Nord AB:s fastigheten, Röbäck 5:31, ligger på en del av Röbäcksslätten som samtidigt är en del av Umeå kommuns färskvattentäkt. Ett läckage av metaller från hantering av sulfidsmittad jord kan alltså försämra eller helt förstöra kommunens färskvattentäkt.

Får företaget Envix Nord AB fortsatt tillstånd för denna verksamhet innebär det en mycket stor ökning av tunga lastbilstransporter under 260 dagar per år. Det skapar självklart stor påverkan på miljön med stor ökning av utsläpp, buller och samt en ökad risk för olyckor. Samtidigt ökar risken för försurning samt utsläpp av metaller på ett markområde ovanför en viktig underjordisk färskvattentäkt.

Anser ni att denna verksamhet kan skapa stor negativ påverkan på vårt närområde i byn. Besvara samrådsförfrågan som utsänts till ett stort antal fastighetsägare i Röbäck senast den 16 februari.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.