Logga in

Verksamhet

Verksamhetsberättelse 2022

Inledning

ordförande kassör sekreterare webbredaktör ledamot ledamot

Styrelsen har under året försökt att fortsatt arbeta under den paroll som antogs 2016 och som kommunicerade till alla invånare i byn via ett massutskick:

”Styrelsen för föreningen har nu beslutat att öka föreningens ambitioner och spänna bågen ytterligare. Vår ambition är att föreningen tar på sig ansvaret för att samla alla goda krafter i byn som vill verka för trevnad, sammanhållning och utveckling i byn”

Publika aktiviteter under året:

Fototävling:

Under senvintern och våren utlyste föreningen till en fototävling för barn och unga boende helt eller delvis i Röbäck. Temat för tävlingen var ”Mitt Röbäck vintern och våren 2022”. Vinnare blev Freja Andersson som erhöll 2022 kr, hederspris till Felix Rönnlund och Alvar Hedlund som fick presentkort på 500 kr vardera skänkta av Umebild AB och Lloyds Konst och Ram.

Midsommarfirande:

Föreningen arrangerade ett traditionsenligt och välbesökt firande i centrumparken (gropen) med dans runt stången och försäljning av parisare och fika. Aktiviteten gynnades av ett alldeles utmärkt sommarväder. Unders dagen fick förrättades en prisutdelning i den fototävling som avslutades under våren.

Röbäcksdagen:

Genomfördes i likhet med tidigare år med marknad i centrumparken med lotterier och försäljning av parisare och lekar för barnen. Kyrkan deltog i parken med en bemannad pop-corn maskin. Till årets kvinnliga och manliga Röbäckare utsågs Margaretha Boström och Pär Björkman. Kyrkan hade öppet hus där föreningen också ställde ut den fotoutställning som visar upp det gamla Röbäck. En otroligt välbesökt loppis runt byn organiserades och marknadsfördes av Jennie Ekbeck. Ett mycket uppskattat inslag i parken var när de nyblivna röbäckarna och Björklövenspelarna Fredrik Andersson och Daniel Rahimi ställde upp och utmanade de unga i bordshockey.

Styrelsen för Röbäcks Hembygdsförening avger följande

Verksamhetsberättelse för året 2022

Styrelsens sammansättning och funktioner:

Jul i Röbäck:

Årets sista publika aktivitet genomfördes i samarbete med COOP Röbäck i samband med första advent, Föreningen sålde lotter och parisare och butiken tillhandahöll godis, glögg samt en tomte.

Entré Röbäck:

Under 2019 samt 2020 påbörjades ett arbete med att göra entrén till byn mer attraktiv. Inriktningen var att börja med en av länets mest kända besöksmål, Röbäcks källa.
Umeå kommun kontaktades som markägarna runt källan samt utifrån ansvaret som kulturbärare i kommunen. Röbäcks byamän genom ordförande Arne Lindström kontaktades som markägare av själva källan. Länsstyrelsen i Västerbottens län kontaktades som part i arbetet med insatserna vid källan. Ambitionen var att renoveringen av Röbäcks källa skulle ske i tre steg:

1. Renovering av befintliga byggnationer med nybyggnad av sittplatser samt ledstång ned till bryggan vid källan.

2. Skogsavverkning med slyröjning runt källan.
3. Skonsam muddring av källan, samt rensning av skräp och skrot från botten.

Resultat hittills:
- Inledningsvis kontaktades markägarna för källan, Röbäcks byamän samt marken runt källan

Umeå kommun genom avdelningen Mark & Exploatering (MEX). Markägarna var positiva till initiativet, och föreslog hembygdsföreningen att teckna ett markupplåtelseavtal. Innan avtalet skulle tecknas önskade Umeå kommun i egen regi sköta skogsavverkning med slyröjning runt källan.

- Renovering av befintliga byggnationer med nybyggnad av nya sittplatser inleddes under 2021. Länsstyrelsen i Västerbottens län genom projektet ”Naturnära” hjälpte till med att renovera befintliga staket samt bryggan vid källan, och nybygga tre st. ”rastplatsmöbler”. Hembygdsföreningen bekostade materialet samt i egen regi byggde en ledstång ned till bryggan vid källan. Från 2021 sköter även hembygdsföreningen sommarunderhållet vid källan med gräsklippning samt städning och allmänt underhåll.

- Under 2022 har Umeå kommun genomfört den skogsavverkning samt slyröjning som var planerad. Röbäcks hembygdsförening har diskuterat markägaravtal med Umeå kommun samt Röbäcks byamän och under året tecknat avtal med båda parterna.
Inför planering av skonsam muddring av källan, samt rensning av skräp och skrot från botten, krävdes klarhet i vilken av myndigheterna, Umeå kommun, samt Länsstyrelsen i Västerbottens län som var handläggande myndighet för en ansökan om vattenverksamhet. Det visade sig att Umeå kommun var ansvarig myndighet för ansökan om vattenverksamhet, och efter ansökan beviljades tillstånd för skonsam muddring av källan, samt rensning av skräp och skrot från botten

- Inför sommaren 2023 är nu arbetet påbörjat med ansökningar om medfinansiering för den slutliga insatsen med skonsam muddring av källan. Hembygdsföreningens ambition är att steg 3 i processen kan genomföras redan under 2023.

Interna aktiviteter i föreningen:

Under året har hembygdsföreningen digitalt säkrat den dokumentation i form av bygdeforskning som Lennart Forsberg bedrivit under sitt liv. Stort tack Lennart för dina insatser unders åren också stort tack till Tomas Forsberg som stått för de ”arkeologiska utgrävningarna” i pappa Lennarts dator.

Vi har också sammanställt allt det material som vi har till försäljning och lagt ut det med prislista i en webb-shop på vår hemsida.
Då föreningen saknar en egen lokal eller förråd förvaras allt material hos enskilda medlemmar, främst styrelsen. Vi har därför beslutat att sammanställa en inventarielista där det framgår var och vilket material som finns runt om i byn, listan kommer bifogas kassarapporten vid årsmötet.

Under året har föreningen haft 94 familjer och 33 enskilda medlemmar totalt 221 medlemmar.

Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla som har engagerat sig i föreningens arbete med att göra Röbäck till en lite bättre plats att leva och verka i.

Röbäck Hembygdsförening Styrelsen

Styrelsen för Röbäcks Hembygdsförening avger följande Verksamhetsberättelse för året 2019

Styrelsens samansättning och funktioner:

Lena Bergstrand
Sabine Eriksson Jan-Åke Gustafsson Sten-Anders Gustafsson Torbjörn Halvardsson Thorbjörn Sandkvist Adjungerad ledamot: Elin Scherdin

Kassör Ledamot Ledamot Ordförande Sekreterare Webbredaktör

Årets Hembygdsförening:

Styrelsen har under året fortsatt arbeta under den paroll som vi tidigare antog 2016 och som vi kommunicerade till alla invånarna i byn via ett massutskick:

”Styrelsen för föreningen har nu beslutat att öka föreningens ambitioner och spänna bågen ytterligare. Vår ambition är att föreningen tar på sig ansvaret för att samla alla goda krafter i byn som vill verka för trevnad, sammanhållning och utveckling i byn.

Av Västerbottens Hembygdsförbund blev vi 2018 utsedda till ”Årets Hembygdsförening” och vi nyttjade prispengarna till att införskaffa profilprodukter som gör att vi synliggörs vid våra aktiviteter. T-shirts, reflexvästar och en stor banderoll är nu i föreningens ägo och nyttjas vid alla våra evenemang. Skall vi ta på oss ansvaret att samla alla goda krafter i byn så har vi insett att vi också måste synas och marknadsföra föreningen.

En av föreningens utmaningar är att vi inte har någon lokal där vi kan samla det material som föreningen äger och där vi kan hålla våra styrelsemöten. Idag är allt material spritt till enskilda ledamöters hem där också mötena hålls. Kommunen har kontaktats i omgångar i ärendet.

Ytterligare en utmaning som föreningen har är att nå ut till ungdomarna i byn. Vi har lyckats relativt väl med att nå barnfamiljer och seniorer med våra aktiviteter. Ungdomar i åldern 10-18 år når vi sämre. Vi behöver bli bättre på att nyttja digitala sociala medier och att anordna aktiviteter som attraherar denna åldersklass.

Under verksamhetsåret har föreningen haft 29 enskilda personer och 70 familjer som betalande medlemmar.

Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden och 2019 års årsmöte arrangerades i kvarterslokalen på Skravelsjövägen 124 och inbjuden gäst var Trafikverkets projektledare för Västra länken, ett vägprojekt som kommer påverka alla röbäckare.

Midsommarfirande:

2016 tog föreningen initiativ till att arrangera ett midsommarfirande i anslutning till lekparken i centrum av byn. Styrelsen har som mål att under 5 år genomföra firande för att utröna om det finns ett genuint intresse i byn för ett sådant lokalt midsommarfirande. Årets aktivitet blev mycket lyckad med ett stort antal bybor, barn och vuxna, som slöt upp vid firande med dans runt stången, lekar och lotterier.

Röbäcksdagen:

Den väl inarbetade och årligen återkommande aktiviteten, som går under namnet ”Röbäcksdagen” är en väloljad aktivitet. Under den dagen tar vi initiativet till hela civilsamhället i byn att genomföra aktiviteter under ett gemensamt varumärke. De mest aktiva samarbetspartnerna är Svenska Kyrkan och Coop Röbäck. Vi har också noterat att försäljning av grönsaker har ökat. Styrelsen beslutade 2018 att flytta platsen för marknaden till parken i centrum, intill COOP. Vi har också renodlat utbudet av produkter för att få en prägel av skördemarkand. Vi kan konstatera att hela arrangemanget är en formidabel succé med nöjda försäljare och publik. Vad styrelsen också konstaterat är att vi måste höja priserna på våra egna produkter då nettot från aktiviteten blir för låg.

Årets Röbäckare:

Efter sommaren blev alla i byn och andra intresserade uppmanade att nominera en kvinnlig och manlig Röbäckare. Styrelsen fick in ett antal nomineringar och under Röbäcksdagen utsågs Gunilla Stenmark och Mikael Åhl till 2019 års Röbäckare. Båda eldsjälar och ”lok” i Röbäcks SK.

Betessläppet:

Vid det som vanligt mycket välbesökta betessläppet hos Ulf och Maria Johansson i juni så deltog också föreningen med ett bord där vi hade försäljning av vår dokumentation kring Röbäck och dess historia. Föreningens ordförande fungerade också som konferencier under dagen

Stenhuggarmonumentet:

Några medlemmar i förening har sett till att ersätta de murkna och förstörda bänkarna vid monument med en ny bänk, märkt Röbäcks Hembygdsförening.

Julgran:

Ett antal aktiva medlemmar i föreningen och hos Byaman såg som vanligt till att julgranen och dess belysning kom på plats vid kulturmejeriet. Tillsammans med Byaman har vi resonerat om att utesluta julgranen och ersätta den med en flaggstång som har ljusslingor från toppen likt en stiliserad julgran. Arbetet med att fälla-transportera-resa-ta bort granen är både farligt och tidsödande och vi tror att flaggstångslösnigen kan vara ett bra alternativ.

Advent:

I samband med advent/skyltsöndagen så genomförde föreningen en aktivitet i samarbete med COOP då vi utanför butiken sålde parisare, lotter och egna produkter i form av böcker och tidskrifter.

Avslutningsvis vill styrelsen framföra sitt tack till alla medlemmar och andra som medverkat i våra aktiviteter eller stöttat föreningens verksamhet på annat sätt.

På uppdrag av styrelsen

Sten-Anders Gustafsson Ordförande


Styrelsen för Röbäcks Hembygdsförening avger följande

Verksamhetsberättelse för året 2018

Styrelsens samansättning och funktioner:

Lena Bergstrand Kassör

Sabine Eriksson Ledamot

Jan-Åke Gustafsson Ledamot

Sten-Anders Gustafsson Ordförande

Torbjörn Halvardsson Sekreterare

Thorbjörn Sandkvist Webbredaktör

Margaretha Boström Suppleant

Årets Hembygdsförening:

Styrelsen har under året fortsatt arbeta under den paroll som vi tidigare antog 2016 och som vi kommunicerade till alla invånarna i byn via ett massutskick:

”Styrelsen för föreningen har nu beslutat att öka föreningens ambitioner och spänna bågen ytterligare. Vår ambition är att föreningen tar på sig ansvaret för att samla alla goda krafter i byn som vill verka för trevnad, sammanhållning och utveckling i byn.

Under året nominerades föreningen som kandidat till årets hembygdsförening och vid en prisceremoni på museet senare, under årsmötet för Västerbottens Hembygdsförbund, vann vi utmärkelsen och belönades med diplom och prispengar på 5000 kr.

Med hjälp av de prispengarna och egna medel har vi investerat i profilprodukter, då vi insett att allt för få i byn är medvetna om att det är vi i föreningen, som står bakom de aktiviteter som vi genomför. Vi har därför införskaffat en stor banderoll, t-shirts och reflexvästar med tryck för att råda bot på detta.

En av föreningens utmaningar är att vi inte har någon lokal där vi kan samla det material som föreningen äger och där vi kan hålla våra styrelsemöten. Idag är allt material spritt till enskilda ledamöters hem där också mötena hålls. Det är patetiskt att vi honorerats som årets hembygdsförening men inte har någon vägg att hänga diplomet på. Kommunen har kontaktats i omgångar i ärendet.

Ytterligare en utmaning som föreningen har är att nå ut till ungdomarna i byn. Vi har lyckats relativt väl med att nå barnfamiljer och seniorer med våra aktiviteter. Ungdomar i åldern 10-18 år når vi sämre. Vi behöver bli bättre på att nyttja digitala sociala medier och att anordna aktiviteter som attraherar denna åldersklass.

Under verksamhetsåret har föreningen haft 29 enskilda personer och 73 familjer som betalande medlemmar.

Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden och 2017 års årsmöte arrangerades i kyrkans lokaler och föredragshållare var Andreas Sundgren som berättade om sitt företag ”Brännlands Cider”. En cider som görs på äpplen som odlats på nordliga breddgrader likt vår. Därför har man också anlagt en äppelodling på slätten i direkt anslutning till SLU,s anläggning. Äppelträden ägs av privatpersoner genom det nya sättet ”crowd funding” att finna start-up finansiering.

Midsommarfirande:

2016 tog föreningen initiativ till att arrangera ett midsommarfirande i anslutning till lekparken i centrum av byn. Styrelsen har som mål att under 5 år genomföra firande för att utröna om det finns ett genuint intresse i byn för ett sådant lokalt midsommarfirande. Årets aktivitet måste tyvärr ställas in då en för övrigt rekordvarm sommar, med katastrof liknande skogsbränder som följd, också begåvades med en regnig och blåsig midsommarafton.

Röbäcksdagen:

Den väl inarbetade och årligen återkommande aktiviteten, i år genomförd den 2,e september som går under namnet ”Röbäcksdagen” är en väloljad aktivitet. Under den dagen tar vi initiativet till hela civilsamhället i byn att genomföra aktiviteter under ett gemensamt varumärke. De mest aktiva samarbetspartnerna Svenska Kyrkan och Coop Röbäck. Vi har också noterat att de mest populära produkterna är grönsakerna, andra produkter säljer sämre. Styrelsen beslutade därför att flytta platsen för marknaden till parken i centrum, intill COOP. Vi ville också renodla utbudet av produkter för att få en prägel av skördemarkand. Vi kan konstatera att hela arrangemanget blev en formidabel succé med nöjda försäljare och publik. Vad styrelsen också konstaterat är att vi måste höja priserna på våra egna produkter då nettot från aktiviteten blir för låg.

Årets Röbäckare:

Efter sommaren blev alla i byn och andra intresserade uppmanade att nominera en kvinnlig och manlig Röbäckare. Styrelsen fick in ett antal nomineringar och under Röbäcksdagen utsågs Alexandra Nord och Arne Lindström till 2018 års Röbäckare. Alexandra hedrades för sitt engagemang som ledare i Röbäcks IF och Arne för sitt mångåriga engagemang som ordförande i Byaman.

Betessläppet:

Vid det som vanligt mycket välbesökta betessläppet i juni hos Ulf och Maria Johansson i juni så deltog också föreningen med ett bord där vi hade försäljning av vår dokumentation kring Röbäck och dess historia.

Resan:

I år skedde resan till Holmöns Båtmuseum och konstutställningen "Vrak och strandfynd" guidningen var mycket bra och givande att få se så många fina bevarade båtar, föremål och historik om Holmöns 600 åriga historia. Efter visningen åt vi en mycket god lunch på Nowasinn (fd panget) och sedan var det fri tid fram till avresan med färjan. Några aktiviteter som utfördes av oss som åkte med resan var att hyra cyklar, besöka Berggrundets fyr, titta på den fina träkyrkan, plocka blåbär, njuta av lugn och ro mm. En fin utflyktsdag med lite blåst på hemvägen

Julgran:

Ett antal aktiva medlemmar i föreningen och hos Byaman såg som vanligt till att julgranen och dess belysning kom på plats vid kulturmejeriet. Avslutningsvis vill styrelsen framföra sitt tack till alla medlemmar och andra som medverkat i våra aktiviteter eller stöttat föreningens verksamhet på annat sätt.

Advent:

I samband med advent/skyltsöndagen så genomförde föreningen en aktivitet i samarbete med COOP då vi utanför butiken sålde parisare, lotter och egna produkter i form av böcker och tidskrifter.

På uppdrag av styrelsen

……………………………

Sten-Anders Gustafsson

Ordförande


Styrelsen för Röbäcks Hembygdsförening avger följande

Verksamhetsberättelse för året 2017

Styrelsens samansättning och funktioner:

Britt-Mari Abrahamsson Lena Bergstrand Jan-Åke Gustafsson Torbjörn Halvardsson Sten-Anders Gustafsson Thorbjörn Sandkvist Margaretha Boström

Föreningen:

Sekreterare Kassör Ledamot Ledamot Ordförande Webbredaktör Suppleant

Likt senaste två åren har styrelsen arbetat med att bredda föreningens bas i form av ökat antal medlemmar. Under sommaren genomfördes därför en kampanj för att värva nya medlemmar. Ett utskick gjordes till hushållen i byn med bland annat följande text.

”Styrelsen för föreningen har nu beslutat att öka föreningens ambitioner och spänna bågen ytterligare. Vår ambition är att föreningen tar på sig ansvaret för att samla alla goda krafter i byn som vill verka för trevnad, sammanhållning och utveckling i byn. För att lyckas med detta så behöver vi din hjälp. Vi behöver fler som engagerar sig i föreningen. Ett första steg i ditt engagemang är att du blir medlem i föreningen, genom att betala in 100 kr som enskild medlem eller 150 kr för hela familjens medlemskap.”

Kampanjen gav ett mycket lyckat resultat, föreningen har nu 159 medlemmar vara 20 ungdomar som betalande medlemmar.

Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden och 2016 års årsmöte arrangerades i kyrkans lokaler och föredragshållare var Anders Forsberg som berättade om hur det var att växa upp i Röbäck under 1950.talet. Upplevelser som han också dokumenterat i en bok.

Västerbottens Hembygdsförbund:

Under året har föreningen anslutet sig till denna förening och därmed ingår vi automatiskt i Sveriges hembygdsförbund. Skälet till att vi beslutat ansluta oss är dels praktiska men också ideologiska. Den praktiska biten handlar framför allt om att vi får ett bra försäkringsskydd som framför allt täcker upp skador som kan ske vid våra aktiviteter. Det ideologiska skälet är framför allt att vi vill ingå i den gemenskap som Hembygdsrörelsen representerar.

Midsommarfirande:

2016 tog föreningen initiativ till att arrangera ett midsommarfirande i anslutning till lekparken i centrum av byn. Under detta verksamhetsår genomfördes en liknande aktivitet och vi kan kostatera att allt fler deltar i aktiviteten. Styrelsen har som mål att under 5 år genomföra firande för att utröna om det finns ett genuint intresse i byn för ett sådant lokalt midsommarfirande.

Röbäcksdagen:

Den väl inarbetade och årligen återkommande aktiviteten, i år genomförd den 3,e september som går under namnet ”Röbäcksdagen” är en väloljad aktivitet. Under den dagen tar vi initiativet till hela civilsamhället i byn att genomföra aktiviteter under ett gemensamt varumärke. De mest aktiva samarbetspartnerna Svenska Kyrkan och Coop Röbäck. Vi har också noterat att mest populära produkterna är grönsakerna, andra produkter säljer sämre. Styrelsen har därför resonerat om att försöka ytterligare stärka marknaden som en ren skördemarknad.

Årets Röbäckare:

Efter sommaren blev alla i byn och andra intresserade uppmanade att nominera en kvinnlig och manlig Röbäckare. Styrelsen fick in ett antal nomineringar och under Röbäcksdagen utsågs Anna-Carin Öhgren och Ulf Sankala som driver glashyttan Glödheta till 2017 års Röbäckare. Ledsamt är att konstatera att just före jul meddelade de att de på grund av dålig lönsamhet tvingas stänga hyttan.

Betessläppet:

Vid det som vanligt mycket välbesökta betessläppet i juni hos Ulf Johansson i juni så deltog också föreningen med ett bord där vi hade försäljning av vår dokumentation kring Röbäck och dess historia.

Resan:

I år skedde resan till Naturcentrum i Vindeln med guidning kring forsen, fåglar, fiske och växter. En mycket trevlig guidning av kunnig personal. Efter en god lunch på Hotell Forsen åkte vi vidare till Vindelns Hembygdsförening, där fick vi ytterligare en fin guidning och visning av hembygdsområdet som avslutades med lite fika.

Skyltsöndagen/julgran:

.Ett antal aktiva medlemmar i föreningen och hos Byaman såg som vanligt till att julgranen och dess belysning kom på plats vid kulturmejeriet. Avslutningsvis vill styrelsen framföra sitt tack till alla medlemmar och andra som medverkat i våra aktiviteter eller stöttat föreningens verksamhet på annat sätt.

På uppdrag av styrelsen

.................................

Sten-Anders Gustafsson Ordförande

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.