Arbetet med Röbäcks källa

Publicerad måndag 13 nov 2023, 16:39

Röbäcks källa, bakgrund, renoveringsinsatser samt nutid


Röbäcks källa är en kallkälla (geologiskt klassad som isälv) som historiskt var färskvattentäkt för innevånare i Röbäck. Marken vid källan blev därför ett undantag för Röbäcks byamän som på grund av det äger källan. De första uppgifterna om källan finns dokumenterade för 400 år sedan. Källan uppmärksammades på 1600-talet som hälsobrunn. Urban Hjärne beskrev redan 1702 att ”Röbäcks källa vars vatten var känt för sitt hälsosamma och järnhaltiga vatten”. År 1732 passerade studenten Linnaeus, senare adlad till Carl von Linné, källan i Röbäck som han sedan beskrev i sin reseskildring.

Källan är ett av de äldsta kända besöksmålen i länet, och är fortfarande ett omtyckt besöksmål som finns med i kommunens sammanställning över intressanta platser.

Röbäcks hembygdsförening initierade en gång i tiden arbetet med att bygga staket vid källan med en portal vid ingången, samt en brygga ut till källan. Tyvärr sköttes inte underhållet av källan eller dessa byggnationer, och våren 2020 tippade portalen efter en vårstorm.

Röbäcks hembygdsförening tog då initiativ till att påbörja en upprustning av besöksmålet Röbäcks källa. Kontakt togs med Umeå kommun som äger all omgivande mark runt källan, samt Röbäcks byamän. Både dessa parter var positivt inställa till initiativet och diskussioner påbörjades om hur upprustningen skulle ske.

Under 2021 påbörjades arbetet vid källan med att renovera befintliga träbyggnationer i form av staket och brygga. Även nybyggnation av tre så kallade rastplatsmöbler, samt räcke ned till bryggan vid källan. Hjälp med en del av arbetsinsatserna erhölls från Länsstyrelsen i Västerbotten och deras projektet ”Naturnära”.
Röbäcks hembygdsförening bekostade allt material till renoveringsarbetena och påbörjade underhållet med gräsklippning samt städning under sommarsäsongen.

Umeå kommun genom avdelningen Marks och Exploatering erbjöd hembygdsföreningen ett markupplåtelseavtal samt hjälp med röjning av sly och en del skogsavverkning.
Röbäcks byamän genom byåldersmannen Arne Lindström erbjöd också Röbäcks hembygdsförening ett liknande markupplåtelseavtal.
Markupplåtelseavtal med dessa båda parter undertecknades under år 2022.

Röjning och viss skogsavverkning genomfördes under 2022.

Det som återstod var en skonsam muddring/rensning av själva källan från dy, slam och skräp som samlats under de senaste seklerna. Den insats som planerades var slamsugning av källan med så kallade sug- och spolbilar. För att bedöma omfattningen av en slamsugning, inmättes källan under juni månad 2022. Resultatet blev att källan är grund med sandbotten och volymen beräknades till ca 200 kubik vatten och slam. Företaget Swoosh AB, som är stor aktör inom denna sektor var på besök vid källan under juli månad 2022, och bedömde kostnaden för arbetsinsatsen.


För att genomföra en rensning av källan som planerades krävdes tillstånd för vattenverksamhet. Kontakter togs med både Umeå kommun samt Västerbottens Länsstyrelse. Båda parterna besökte källan samtidigt, och efter vissa diskussioner beslutades att kommunen var ansvarig myndighet.

Ansökan om vattenverksamhet krävde, förutom besök vid källan av ansvarig miljöinspektör, även en formell ansökan. Tillstånd för vattenverksamhet beslutades i mitten av september 2022.

Totala kostnaden för den avslutande arbetsinsatsen i källan var självklart mer än vad som hembygdsföreningen hade möjlighet att finansiera. Därför påbörjade arbetet med att söka medfinansiering till den avslutande slamsugning och rensning av källan.

Ett år efter det att tillstånd för vattenverksamhet beviljats, fick hembygdsföreningen ett beslut från Västerbottens Länsstyrelsen, att de medel som krävdes för att genomföra den avslutande arbetsinsatsen var beviljat.

Arbetet i källan påbörjade i mitten av oktober månad. Arbetet tog längre än planerat pga. stort tillflöde i källan av dagvatten efter den senaste regnperioden. Även tillflödet i källan underifrån var mycket stort, betydligt större än förväntat. Tillflödet uppmättes till ca 50 liter/sekund, det innebär ca 180 m3/timme. Arbetet fick pausas pga. vattenmängden.

När arbetet senare skulle återupptas blev Swoosh personalstyrka däckad i influensa. Därefter ytterligare uppehåll pga. kyla med påföljd att vattnet frös i pumparna.

När arbetet därefter återupptogs var stora resurser avsatta för att färdigställa insatserna vid källan. Entreprenören Swoosh har kunskap och utrustning för denna typ av arbetsinsatser, men utmaningarna var en stor mängd dy och slam med inblandning av stenar, kvistar och träddelar. Trots svårigheterna blev arbetet mycket väl genomfört, och resultatet bättre än förväntat. Arbetet avslutades 2023-11-08.

Röbäcks hembygdsföreningen kommer fortsättningsvis att sköta området runt källan under sommarhalvåret, och förhoppningen är att källan, samt området runt källan också vårdas av de personer som besöker källan.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.